EKOSISTEM ALAM

                  Konsep ekosistem di perkenalkan oleh Sir Artur Tesley                               seorang ahli ekologi di Britain pada tahun 1935.   Istilah"ekosistem"                              berasal dari perkatan oikos dalam Bahasa Yunani bermaksud rumah                              atau tempat tinggal .  ekosistem merujuk kepada satu sistem dimana                              dua komponen , Iaitu hidup dan bukan hidup saling bertindak balas ,                              komponen hidup terdiri daripada manusia haiwan dan tumbuhan                              termasuk hidupan seni .  Komponen bukan hidup pula terdiri daripada                              unsur-unsur udara ,cahaya ,air,dan tanih.  Kesemua komponen itu                              mempunyai fungsi tertentu.  Setiap unsur bagi komponen saling                              bergantungan untuk mewujudkan keadaan seimbang.                                     

                                    Bagi komponen hidup dalam ekosistem, individu sesuatu                              spesies yang berkumpul dikenali sebagai populasi.                                  Populasi-populasi spesies berlainan mewujudkan komuniti                               kelompok -kelompok komuniti   seperti hutan, padang rumput ,
                            burung, ikan lain -lain komponen komponen hidupan , komponen
                            bukan hidup  yang meliputi udara ,cahaya matahari dan tanih                                merupakan alam  fizikal sebagai habitat .

                                   Ekosistem adalah satu sistem yang dinamik.  Sekiranya satu unsur                              dalam ekosistem berubah maka kesuluruhan ekosisitem akan                              terganggu.   Sebagai contoh jika hujan di suatu kawasan semakin                              kurang dalam masa panjang keadaan tumbuh-tumbuhan dan hidupan                              liar di kawasan itu akan berubah ini disebabkan suatu ekosistem                              sentiasa cuba menyesuaikan dan mengekalkan keseimbangannya.                              Dengan ini adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai anggota                              masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan kita.

 

                nextclr.gif (6076 bytes)